December 2023

 
 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 
1
2
3
4
5
6
James Deere's birthday (34)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Jeff Zakem's birthday (45)
17
18
19
20
Henry Szumal's birthday (33)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31