December 2021

 
 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 
1
2
3
4
5
6
James Deere's birthday (32)
7
Marcelino Rodriguez's birthday (29)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Jeff Zakem's birthday (43)
17
18
19
20
Arthur Vandelay's birthday (31)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31